Občanské právo a právní vztahy k nemovitostem
Advokátní kancelář Kovanda, Tykalová advokátní kancelář s.r.o. poskytuje svým klientům poradenské služby v oblasti občanského práva, zahrnující veškeré formy právní pomoci od konzultace k případu,  posouzení jejich smluvních vztahů po vypracování smluv, dohod a veškerých dalších souvisejících dokumentů (kupní smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o dílo, postoupení a zajištění pohledávek, mandátní a komisionářské smlouvy, smlouvy o vkladech, cestovní smlouvy atd.). V této oblasti naše kancelář také zastupuje své klienty při veškerých jednáních u soudů, správních a zastupitelských orgánů veřejné moci.
Samostatnou oblastí v rámci občanského práva je poradenství ve věcech ochrany osobnosti, dobrého jména a pověsti právnických osob. Rovněž zde naše kancelář zastupuje klienty při porušení práv na ochranu osobnosti v občanském soudním řízení.
V oblasti právních vztahů k nemovitostem poskytujeme právní poradenství jak fyzickým tak právnickým osobám při koupi, nájmu nebo podnájmu veškerých druhů nemovitostí a souvisejících úkonů, včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady, stavebními úřady, řešení právních vztahů k bytům a nebytovým prostorám, řešení vztahů vyplývajících z právní úpravy bytových družstev a společenství vlastníků, konzultační a poradenské služby v rámci developerských projektů (rezervační smlouvy, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene).

 

Obchodní právo
Advokátní kancelář Kovanda, Tykalová advokátní kancelář s.r.o. se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a to jak z pohledu závazkověprávních vztahů, tak i korporátní agendy. Tato oblast naší činnosti zahrnuje zakládání a změny v obchodních společnostech, převody obchodních podílů, akcií, změny společenských smluv a stanov, sepis smluv pro členy statutárních orgánů, organizace valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, likvidace a zrušení společností a to včetně řízení před rejstříkovým soudem.
Z oblasti závazkověprávní se jedná o poradenství a vyhotovování dokumentů a smluv například kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy a podobně.
Samostatnou kapitolou je potom poskytování právní pomoci v oblasti nekalé soutěže - klamavé reklamy porušování obchodního tajemství, klamavého označení zboží a služeb, parazitování na pověsti. Rovněž zde naše kancelář zastupuje klienty při jednáních před soudy.

 

Právo konkursu a vyrovnání
Advokátní kancelář Kovanda, Tykalová advokátní kancelář s.r.o. má velké zkušenosti s právním poradenstvím z oblasti zákona o konkursu a vyrovnání. Poskytujeme právní pomoc z hlediska procesněprávních postupů při zastupování správce konkursní podstaty v rámci konkursního řízení a s tím souvisejících incidenčních a excindačních sporů. Zastupujeme také klienty jako věřitele v konkursním řízení včetně jejich zastupování ve věřitelském výboru úpadce.

 

Medicinské právo
Naše kancelář má bohaté zkušenosti s poskytováním právní pomoci v poměrně specifické oblasti právních vztahů souvisejících se zdravotnictvím a medicínou. Poskytujeme právní pomoc ať již poradenstvím v některých specifických tématech této oblasti tak i zastupováním při řízeních jež mají za svůj předmět otázky se zdravotnictvím a medicínou související, a to v agendě trestního, občanského, obchodního, pracovního či správního práva.

 

Právo duševního vlastnictví
V této oblasti naše kancelář poskytuje poradenskou činnost zejména při registraci ochranných známek, užitných vzorů, označení původu výrobků včetně rešerší v databázích ochranných známek a zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. S tím souvisí i právní pomoc v oblasti autorského práva a jednotlivých způsobů užití autorského díla jakož i zastupování v případných sporech, týkající se jeho porušení.

 

Právo cenných papírů a kolektivní investování
Advokátní kancelář Kovanda, Tykalová advokátní kancelář s.r.o. poskytuje svým klientům poradenství při převodech, opcích a ostatních dispozicích s cennými papíry, dále v souvislosti s právem investičních společností a investičních fondů, zastupuje je při řízeních před Komisí pro cenné papíry a Garančním fondem obchodníků s cennými papíry v souvislosti s výplatou náhrad za pojištěné vklady.

 

Pracovní právo
Naše kancelář poskytuje svým klientům právní poradenství v souvislosti se sepisem pracovních smluv, změn a ukončení pracovního poměru a to včetně úprav zákazu konkurence, přidělování zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, vypracovávaní vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a dále práva odborových organizací včetně vytváření stanov a jejich registrace.

  
Rodinné právo
V oblasti rodinného práva se v naší praxi setkáváme zejména s problémy souvisejícími s rozvodovými řízeními a to včetně vypořádání všech souvisejících vztahů i s oblastí úprav za trvání manželství ( zúžení či rozšíření SJM, úprava práv k dětem apod.)  včetně otázek určení či popření otcovství.